Epoxy Injectiehars

0 out of 5
 16,35 75,30 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Hoogwaardige Epoxy Injectiehars: Voor Duurzaam Structuurherstel Als u op zoek bent naar een oplossing om de structurele integriteit van hout en andere materialen te herstellen en versterken, dan is onze Faduursma.nl Epoxy Injectiehars de i... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

Anderen kochten ook

Airblast epoxyontluchter

Bij epoxygietingen moet vaak eerst de ondergrond...

0 out of 5
 9,99 Incl btw
Op voorraad

UV-Blocker

UV-BLOCKER is een vloeibare UV-absorber die spec...

0 out of 5
 9,99 40,18 Incl btw
Op voorraad

Epoxy ETH 150

ETH 150 Epoxyhars: Uw Partner voor Perfe...

0 out of 5
 12,79 312,99 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur LG

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur ...

0 out of 5
 19,60 302,00 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur ST

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamu...

0 out of 5
 23,50 299,95 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Grondverf

Verbruik ca. 200 gr. per m² (2 lagen).  16 uur...

0 out of 5
 28,75 119,90 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Coat

Hoogwaardige Epoxycoat: Bescherming voor...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Vloercoat

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Be...

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw
Op voorraad

Tablecast/EpoxyGiethars

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glashe...

0 out of 5
 25,00 795,01 Incl btw
Op voorraad

Hoogwaardige Epoxy Injectiehars: Voor Duurzaam Structuurherstel

Als u op zoek bent naar een oplossing om de structurele integriteit van hout en andere materialen te herstellen en versterken, dan is onze Faduursma.nl Epoxy Injectiehars de ideale keuze. Met een mengverhouding van 100:25 op gewicht, biedt deze hars duurzame bescherming en verbeterde stabiliteit voor een breed scala aan toepassingen.

Impregneren en Beschermen

De oplosmiddelhoudende Epoxy Injectiehars is perfect geschikt voor het impregneren van poreus hout. Door diep in het hout te dringen, versterkt het niet alleen de vezelstructuur, maar beschermt het ook tegen vochtindringing en schade. Dit impregneerproces verlengt de levensduur van het hout en vermindert de kans op verval en slijtage, waardoor u kunt genieten van duurzamere houten constructies.

Effectieve Primer

De veelzijdigheid van onze Epoxy Injectiehars reikt verder dan houtimpregnatie. Deze hars fungeert ook als een uitstekende primer voor latere coatings of epoxy-laminering met glasweefsel. Door te dienen als een hoogwaardige hechtingslaag, zorgt het voor een sterke verbinding tussen verschillende lagen epoxy en verbetert het de algehele structurele sterkte. Dit maakt het de perfecte keuze voor projecten waar stabiliteit en duurzaamheid van het grootste belang zijn.

Voordelen in een Oogopslag

Onze Epoxy Injectiehars biedt een scala aan voordelen die uw projecten naar een hoger niveau tillen:

 • Versterkt en beschermt poreus hout tegen vocht en schade
 • Verlengt de levensduur van houten constructies
 • Dient als een uitstekende primer voor coatings en glasweefsel laminering
 • Verbetert de structurele integriteit van materialen
 • Duurzaam en betrouwbaar

Veiligheid Voorop

Bij het werken met onze Epoxy Injectiehars raden we het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) sterk aan. Dit omvat:

 • Handschoenen: Draag geschikte handschoenen om direct contact met de hars te vermijden.
 • Veiligheidsbril: Bescherm uw ogen tegen mogelijke spatten of dampen.
 • Ademhalingsmasker: Gebruik een masker om inademing van dampen te voorkomen, vooral in slecht geventileerde ruimtes.

Gebruiksaanwijzing

Om de beste resultaten te behalen met onze Epoxy Injectiehars, volgt u deze eenvoudige stappen:

 • Goed Afwegen: Zorg ervoor dat u de mengverhouding van 100:25 op gewicht nauwkeurig volgt.
 • Grondig Mengen: Meng de componenten grondig om een homogene oplossing te verkrijgen.
 • Verwerkingstemperatuur: Werk bij een temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius voor optimale verwerking.
 • Goed Ventileren: Zorg voor een goede ventilatie om dampen af te voeren en veilig te werken.

Volg de gebruiksaanwijzing op het productlabel voor gedetailleerde instructies en geniet van een probleemloze toepassing. Uw veiligheid en de kwaliteit van uw projecten hebben onze hoogste prioriteit.

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Injectiehars.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aceton:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Aceton:

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

                                                   

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu    GHS02-Ontvlambare stoffen

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Injectiehars verharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

Beschrijving

Hoogwaardige Epoxy Injectiehars: Voor Duurzaam Structuurherstel

Als u op zoek bent naar een oplossing om de structurele integriteit van hout en andere materialen te herstellen en versterken, dan is onze Faduursma.nl Epoxy Injectiehars de ideale keuze. Met een mengverhouding van 100:25 op gewicht, biedt deze hars duurzame bescherming en verbeterde stabiliteit voor een breed scala aan toepassingen.

Impregneren en Beschermen

De oplosmiddelhoudende Epoxy Injectiehars is perfect geschikt voor het impregneren van poreus hout. Door diep in het hout te dringen, versterkt het niet alleen de vezelstructuur, maar beschermt het ook tegen vochtindringing en schade. Dit impregneerproces verlengt de levensduur van het hout en vermindert de kans op verval en slijtage, waardoor u kunt genieten van duurzamere houten constructies.

Effectieve Primer

De veelzijdigheid van onze Epoxy Injectiehars reikt verder dan houtimpregnatie. Deze hars fungeert ook als een uitstekende primer voor latere coatings of epoxy-laminering met glasweefsel. Door te dienen als een hoogwaardige hechtingslaag, zorgt het voor een sterke verbinding tussen verschillende lagen epoxy en verbetert het de algehele structurele sterkte. Dit maakt het de perfecte keuze voor projecten waar stabiliteit en duurzaamheid van het grootste belang zijn.

Voordelen in een Oogopslag

Onze Epoxy Injectiehars biedt een scala aan voordelen die uw projecten naar een hoger niveau tillen:

 • Versterkt en beschermt poreus hout tegen vocht en schade
 • Verlengt de levensduur van houten constructies
 • Dient als een uitstekende primer voor coatings en glasweefsel laminering
 • Verbetert de structurele integriteit van materialen
 • Duurzaam en betrouwbaar

Veiligheid Voorop

Bij het werken met onze Epoxy Injectiehars raden we het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) sterk aan. Dit omvat:

 • Handschoenen: Draag geschikte handschoenen om direct contact met de hars te vermijden.
 • Veiligheidsbril: Bescherm uw ogen tegen mogelijke spatten of dampen.
 • Ademhalingsmasker: Gebruik een masker om inademing van dampen te voorkomen, vooral in slecht geventileerde ruimtes.

Gebruiksaanwijzing

Om de beste resultaten te behalen met onze Epoxy Injectiehars, volgt u deze eenvoudige stappen:

 • Goed Afwegen: Zorg ervoor dat u de mengverhouding van 100:25 op gewicht nauwkeurig volgt.
 • Grondig Mengen: Meng de componenten grondig om een homogene oplossing te verkrijgen.
 • Verwerkingstemperatuur: Werk bij een temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius voor optimale verwerking.
 • Goed Ventileren: Zorg voor een goede ventilatie om dampen af te voeren en veilig te werken.

Volg de gebruiksaanwijzing op het productlabel voor gedetailleerde instructies en geniet van een probleemloze toepassing. Uw veiligheid en de kwaliteit van uw projecten hebben onze hoogste prioriteit.

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Injectiehars.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aceton:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Aceton:

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

                                                   

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu    GHS02-Ontvlambare stoffen

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Injectiehars verharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

Datasheet Epoxyinjectiehars

Download(1 MB)

Datasheet Epoxyinjectieharder

Download(523 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,625000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

0

Epoxy Injectiehars

625gr, 1250gr, 5kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

In deze categorie

MISSCHIEN OOK INTERESSANT