Polyesterverharder (mekp)

0 out of 5
 3,50 54,40 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Ontdek de Kracht van Vloeibare Polyester - MEKP Verharder!   Binnen de wereld van polyesterharsen, topcoats, gelcoats en vezellijm speelt de vloeibare MEKP-verharder een cruciale rol. Maar wat maakt deze chemische verbinding zo essentieel? Laten... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

cart popup image

Polyesterverharder (mekp)

Anderen kochten ook

vinylesterhars

Vinylesterhars VTH

Algemeen. VinylesterharsVTH is een thixot...

0 out of 5
 17,95 229,00 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

PU-Hechtmiddel (universeel)

Hoogwaardig PU-Hechtmiddel: Veelzijdige To...

0 out of 5
 8,80 111,01 Incl btw
Op voorraad

Polyesterplamuur

Polyesterplamuur: Het Veelzijdige ...

0 out of 5
 3,00 25,00 Incl btw
Op voorraad

Spuitplamuur 2k (polyester)

Twee-componenten Spuitplamuur: Uitsteken...

0 out of 5
 19,70 99,60 Incl btw
Op voorraad

Mono Styreen

  Mono-Styreen voor Polyesterverdu...

0 out of 5
 7,00 70,00 Incl btw
Op voorraad

Anti Kleef (Paraffine oplossing)

Anti-kleef (Paraffine Oplossing) voor Ge...

0 out of 5
 5,60 17,60 Incl btw
Op voorraad

Vezellijm/plamuurpasta

Polyester Vezellijm: Uw Complete All-in-...

0 out of 5
 7,75 323,75 Incl btw
Op voorraad

Hechtmiddel

Polyester Hechtmiddel 2k voor Duur...

0 out of 5
 5,10 119,00 Incl btw
Op voorraad

Topcoat

    Polyester Topcoat voor Glasvez...

0 out of 5
 13,15 242,00 Incl btw
Op voorraad

Ontdek de Kracht van Vloeibare Polyester – MEKP Verharder!

 

Binnen de wereld van polyesterharsen, topcoats, gelcoats en vezellijm speelt de vloeibare MEKP-verharder een cruciale rol. Maar wat maakt deze chemische verbinding zo essentieel? Laten we duiken in de wetenschap en toepassingen van deze krachtige verharder.

De Chemische Reactie:

MEKP, wat staat voor Methyl Ethyl Ketone Peroxide, is een organische peroxideverbinding die fungeert als katalysator voor de uitharding van polyesterharsen en gerelateerde materialen. Wanneer MEKP wordt vermengd met polyesterhars, initieert het een chemische reactie die leidt tot de vorming van kruisverbindingen binnen de polymeerketens. Dit proces staat bekend als de uitharding van hars en is verantwoordelijk voor de duurzaamheid en sterkte van het eindproduct.

 

Dosering en Veiligheid:

 • Dosering: Meet de juiste hoeveelheid MEKP-verharder af met behulp van een maatcilinder, maatbeker of maatfles.
 • Standaardrichtlijn: Als algemene richtlijn wordt 2% dosering gehanteerd voor standaardverwerking.
 • Temperatuurafhankelijk: Er is een ruime marge met betrekking tot de dosering van 1%>3% .Pas de dosering aan op basis van de omgevingstemperatuur voor optimale uitharding. Als de temperatuur 15graden Celsius of lager is kan 3% toegevoegd worden en is de temperatuur hoger dan 25graden Celsius gebruik dan rond de 1%. Door met dit percentage te variëren kun u zo uw potlife verlengen of juist verkorten.
 •  Verwerkingstijd: Verwerkingstijd van ongeveer 25 minuten bij 20 graden Celsius voor nauwkeurige toepassing.
 • Bepaal de Hoeveelheid: Maak alleen aan wat u binnen de verwerkingstijd kunt verwerken. Dit om zo geen materiaal te verspillen en het product rustig en volledig te kunnen verwerken.
 • Veiligheid: Draag de juiste beschermingsmiddelen om ongelukken te voorkomen.

Veiligheid is van het grootste belang bij het werken met chemische stoffen zoals MEKP-verharder. Hier zijn enkele extra veiligheidsaanbevelingen:

 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

 • Veiligheidsbril: Draag ALTIJD een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen mogelijke spatten of dampen. Polyesterverharder (Mekp) heeft een sterk corrosieve werking op het hoornvlies van de ogen en moet daarom met uiterste voorzichtigheid gebruikt worden.
 • Ademhalingsbescherming: Bij het werken in omgevingen met een hoge concentratie dampen, gebruik een geschikt ademhalingsmasker om inademing te voorkomen.
 • Handschoenen: Gebruik wegwerp nitril-handschoenen om uw handen optimaal te beschermen. Na gebruik uw handschoenen in een aparte emmer deponeren.
 • Werkkleding: Voor werkkleding raden we aan om een wegwerp-overall te gebruiken. Deze moet u na gebruik in een aparte emmer deponeren alvorens het bij het chemisch afval wordt afgevoerd.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie in de werkruimte om de accumulatie van dampen te minimaliseren.
 • Afzuiging: Voor een veilige gesloten werkomgeving is het van uiterst belang dat er voldoende afzuiging is. Hierbij is de aanvoer van verse lucht minstens zo belangrijk.
 • Eerste Hulp: Zorg dat u bekend bent met de juiste procedures voor eerste hulp in geval van contact met de huid, ogen, of inademing van dampen. Een oogspoelstation en een EHBO-kit moeten in de buurt beschikbaar zijn.
 • Opslag: Bewaar MEKP-verharder in een goed geventileerde, koele en donkere ruimte, weg van ontvlambare materialen.
 • Niet Mengen met Cobaltversneller: Herhaal de waarschuwing om NOOIT MEKP-verharder direct met cobaltversneller te mengen om potentieel schadelijke reacties te voorkomen.

 

Door strikte veiligheidsmaatregelen te volgen, kunt u de risico’s minimaliseren en veilig werken met MEKP-verharder, waardoor uw projecten succesvol en ongevalsvrij blijven.

Het volgen van deze richtlijnen zorgt voor een effectieve en veilige verwerking van de MEKP-verharder, wat essentieel is voor de kwaliteit van uw projecten.

 

————————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie

P220 Van kleding/ sterke zuren, bazen, zware metaalzouten
en van reducerende substanties /brandbare stoffen verwijderd
houden/bewaren.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met
water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk
kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
Verwijdering:
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

                  

Ontvlambaar         Corrosief, bijtend        Gevaar, schadelijk

Beschrijving

Ontdek de Kracht van Vloeibare Polyester – MEKP Verharder!

 

Binnen de wereld van polyesterharsen, topcoats, gelcoats en vezellijm speelt de vloeibare MEKP-verharder een cruciale rol. Maar wat maakt deze chemische verbinding zo essentieel? Laten we duiken in de wetenschap en toepassingen van deze krachtige verharder.

De Chemische Reactie:

MEKP, wat staat voor Methyl Ethyl Ketone Peroxide, is een organische peroxideverbinding die fungeert als katalysator voor de uitharding van polyesterharsen en gerelateerde materialen. Wanneer MEKP wordt vermengd met polyesterhars, initieert het een chemische reactie die leidt tot de vorming van kruisverbindingen binnen de polymeerketens. Dit proces staat bekend als de uitharding van hars en is verantwoordelijk voor de duurzaamheid en sterkte van het eindproduct.

 

Dosering en Veiligheid:

 • Dosering: Meet de juiste hoeveelheid MEKP-verharder af met behulp van een maatcilinder, maatbeker of maatfles.
 • Standaardrichtlijn: Als algemene richtlijn wordt 2% dosering gehanteerd voor standaardverwerking.
 • Temperatuurafhankelijk: Er is een ruime marge met betrekking tot de dosering van 1%>3% .Pas de dosering aan op basis van de omgevingstemperatuur voor optimale uitharding. Als de temperatuur 15graden Celsius of lager is kan 3% toegevoegd worden en is de temperatuur hoger dan 25graden Celsius gebruik dan rond de 1%. Door met dit percentage te variëren kun u zo uw potlife verlengen of juist verkorten.
 •  Verwerkingstijd: Verwerkingstijd van ongeveer 25 minuten bij 20 graden Celsius voor nauwkeurige toepassing.
 • Bepaal de Hoeveelheid: Maak alleen aan wat u binnen de verwerkingstijd kunt verwerken. Dit om zo geen materiaal te verspillen en het product rustig en volledig te kunnen verwerken.
 • Veiligheid: Draag de juiste beschermingsmiddelen om ongelukken te voorkomen.

Veiligheid is van het grootste belang bij het werken met chemische stoffen zoals MEKP-verharder. Hier zijn enkele extra veiligheidsaanbevelingen:

 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

 • Veiligheidsbril: Draag ALTIJD een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen mogelijke spatten of dampen. Polyesterverharder (Mekp) heeft een sterk corrosieve werking op het hoornvlies van de ogen en moet daarom met uiterste voorzichtigheid gebruikt worden.
 • Ademhalingsbescherming: Bij het werken in omgevingen met een hoge concentratie dampen, gebruik een geschikt ademhalingsmasker om inademing te voorkomen.
 • Handschoenen: Gebruik wegwerp nitril-handschoenen om uw handen optimaal te beschermen. Na gebruik uw handschoenen in een aparte emmer deponeren.
 • Werkkleding: Voor werkkleding raden we aan om een wegwerp-overall te gebruiken. Deze moet u na gebruik in een aparte emmer deponeren alvorens het bij het chemisch afval wordt afgevoerd.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie in de werkruimte om de accumulatie van dampen te minimaliseren.
 • Afzuiging: Voor een veilige gesloten werkomgeving is het van uiterst belang dat er voldoende afzuiging is. Hierbij is de aanvoer van verse lucht minstens zo belangrijk.
 • Eerste Hulp: Zorg dat u bekend bent met de juiste procedures voor eerste hulp in geval van contact met de huid, ogen, of inademing van dampen. Een oogspoelstation en een EHBO-kit moeten in de buurt beschikbaar zijn.
 • Opslag: Bewaar MEKP-verharder in een goed geventileerde, koele en donkere ruimte, weg van ontvlambare materialen.
 • Niet Mengen met Cobaltversneller: Herhaal de waarschuwing om NOOIT MEKP-verharder direct met cobaltversneller te mengen om potentieel schadelijke reacties te voorkomen.

 

Door strikte veiligheidsmaatregelen te volgen, kunt u de risico’s minimaliseren en veilig werken met MEKP-verharder, waardoor uw projecten succesvol en ongevalsvrij blijven.

Het volgen van deze richtlijnen zorgt voor een effectieve en veilige verwerking van de MEKP-verharder, wat essentieel is voor de kwaliteit van uw projecten.

 

————————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie

P220 Van kleding/ sterke zuren, bazen, zware metaalzouten
en van reducerende substanties /brandbare stoffen verwijderd
houden/bewaren.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met
water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk
kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
Verwijdering:
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

                  

Ontvlambaar         Corrosief, bijtend        Gevaar, schadelijk

Datasheet MEKP verharder

Download(240 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,050000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

0

Mekp-verharder

50gr, 100gr, 250gr, 500gr, 1kg, 5kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.