Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS - 6 KG
zoom_in
  • Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS - 6 KG

Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS - 6 KG

€ 118,50
Inclusief belasting

Dient gemengd te worden met de poederharder HRP 155. Verhouding lijm : harder = 100 : 20.

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Voor informatie over dit product moet u contact opnemen via 0561 613344.

Aantal

 

Professioneel advies

 

Meer dan 50 jaar ervaring!

 

Afhalen in onze echte winkel.

 

Voor 12:00 besteld morgen in huis.

 

Gratis verzending boven de 75 euro

Omschrijving

Zeer hoogwaardige 2  componenten resorcinol houtlijm voor dragende constructies en het verlijmen van diverse houtsoorten zoals teak, eiken enz.

Verwerking:

Mengverhouding Hars/harder gewichtsdelen 100 : 20
Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C - maximaal 25 °C
Verwerkingstijd Bij 20°C circa 25 minuten
Type Resorcinol/Aerodux en HRP155 Harder
Opslag Koel, droog, donker en vorstvrij bewaren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheidsinformatie:  Resorcinol/Aeroduxlijm.

Veiligheidsmiddelen (PBM's):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302 + H332 - Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken.
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 - Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag
oog- of gelaatsbescherming.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P260 - Damp niet inademen.
P304 + P340 + P310 - NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en
ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P301 + P310 + P331 - NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 + P310 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Raadpleeg
onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P305 + P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,
nationale en internationale regelgeving.

                             ademhaling.jpg                         danger.jpg                      

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS08-Gezondheidsgevaar      GHS07-Gevaar, schadelijk 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheidsinformatie:  HRP 155 Harder.

Veiligheidsmiddelen (PBM's):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H332 - Schadelijk bij inademing.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H350 - Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 - Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of gelaatsbescherming.
P304 + P340 - NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,
nationale en internationale regelgeving.

                             ademhaling.jpg                         danger.jpg                      

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS08-Gezondheidsgevaar      GHS07-Gevaar, schadelijk 

Productdetails

fa01546419

Specifieke referenties

Bijlagen

2 andere producten in de categorie

Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS - 33 KG

Aerodux houtlijm...

€ 545,00
Koop nu om te besparen

Dient gemengd te worden met de poederharder HRP 155. Verhouding lijm : harder = 100 : 20.

...
Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS - 1 KG

Aerodux houtlijm...

€ 29,50
Koop nu om te besparen

Dient gemengd te worden met de poederharder HRP 155. Verhouding lijm : harder = 100 : 20.

...