Beginnerspakket 1
zoom_in
 • Beginnerspakket 1

Startpakket 1

€ 16,50

(€ 16,50 pakket)

Inclusief belasting

Alles wat u nodig heeft voor kleine en grotere reparaties!

 • 0.5 kg polyesterhars
 • 50 gr Mekp-verharder
 • 0.5 m² glasmat 300gr/m²
 • 500 ml aceton
 • 1 kwast (30 mm)
 • 2 mengbekers (1000 ml)
 • 2 roerhoutjes
 • schuurpapier (k40 + k100)
Aantal

 

Professioneel advies

 

Meer dan 50 jaar ervaring!

 

Afhalen in onze echte winkel.

 

Voor 12:00 besteld morgen in huis.

 

Gratis verzending boven de 75 euro

Omschrijving

Dit polyester-startpakket is alles wat u nodig heeft voor kleine reparaties. Of het nou gaat om een kleine scheur in uw boot, caravan of paardentrailer, met dit polyester-startpakket kunt u meteen aan de slag.

Bij Faduursma.nl vindt u alleen topkwaliteit voor een zeer schappelijke prijs. Heeft u nog vragen? Schroom dan niet en bel met onze immer opgewekte collega's die zullen u in al uw kunststof avonturen bijstaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheidsinformatie: Startpakket 1

Veiligheidsmiddelen (PBM's):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

Polyesterhars en Topcoat:

H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H372 - Veroorzaakt schade aan het gehoor door middel van langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

Veiligheidsaanbevelingen
P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. - Niet roken
P260 - Nevel/damp/spuitnevel niet inademen
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
P370 + P378 - In geval van brand: blussen met droog zand, droog chemisch product of alcoholbestendig schuim

Gevaarlijke bestanddelen:
Styreen (CAS-Nr. 100-42-5)

ademhaling.jpg
Ontvlambaar

Gezondheidsgevaar

lange termijn

Gevaar, schadelijk

Gevarenaanduidingen:

Polyesterverharder mekp:

H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie

P220 Van kleding/ sterke zuren, bazen, zware metaalzouten
en van reducerende substanties /brandbare stoffen verwijderd
houden/bewaren.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met
water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk
kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
Verwijdering:
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

                  

  Ontvlambaar         Corrosief, bijtend        Gevaar, schadelijk

Gevarenaanduidingen:

Aceton:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

Aanvullende etiket informatie:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

                                      brandbaar.jpg                          

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu   

Productdetails

fa01069392

Specifieke referenties

Bijlagen

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

stofmasker

Stofmasker P2 - vouwmasker

€ 1,75
Koop nu om te besparen

(vouw) Stofmasker P2 met ventiel. Voorkomt het inademen van schadelijk stof, rook en nevel die...

koolstofmasker

koolstofmasker

€ 8,00
Koop nu om te besparen

Voorkomt het inademen van schadelijke dampen en fijnstof

stofmasker

Stofmasker P3- vouwmasker

€ 3,00
Koop nu om te besparen

P3 : Hogere concentraties schadelijk stof dat ademhalingswegen kan aantasten. Denk aan...

3 andere producten in de categorie

Beginnerspakket 3

Startpakket 4

€ 82,50
Koop nu om te besparen

Alles wat u nodig heeft voor kleine en grotere reparaties.

 • 5 kg...
Beginnerspakkket 2

Startpakket 3

€ 55,00
Koop nu om te besparen

Alles wat u nodig heeft voor kleine en grotere reparaties!

 • 2.5 kg...

Startpakket 2

€ 26,50
Koop nu om te besparen

Alles wat u nodig heeft voor kleine en grotere reparaties!

 • 1 kg...